2009

ADATEPE TAŞMEKTEP 2009 YAZ SEMİNERLERİ VE ATÖLYELER PROGRAMI

 

24 - 26 Temmuz
Bir Dönüm Noktası Olarak 70'li Yıllar

Ömer Laçiner

1960larda dünya ölçeğinde yaygınlaşıp kitleselleşen öğrenci-gençlik hareketleri 1970lerde zirvesini yaşamış, 1980 lere gelindiğinde ise hemen her yerde sönümlenmişti. Bu olgu, gençliğe özgü saikler, nedenler ve içinde yer aldıkları toplumun o dönem koşulları bağlamında defalarca irdelenmiştir. Bizim bu seminerde yapacağımız ise bu olguyu genel, insanlık tarihi planında, moderniteden post-moderniteye geçiş eşiğinde anlamlandırmak, özelliklerini bu bağlamda yorumlamak olacak. Çünkü, bu hareketler her ne kadar ülkeden ülkeye ciddi farklılıklar gösterseler de, bir bütün olarak bakıldığında, tümünün de kendi toplumlarını modernliğin açtığı insani-toplumsal ufkun daha ileri düzeylerine, modern idealin olabildiğince yakınlarına eriştirmek gibi bir hedef, misyon duygusu ve atılım ruhu taşıdıkları görülür.
Modern tarihte bu 'ruh' hiç bir zaman bu denli coşkulu, kitlesel, dünya çapında yaygın ve hegemonik olmamıştı. Bu dalga 1980lere doğru sönümlenirken modernliğin çeşitli açılardan eleştirileriyle yüklü, onun bastırdıklarının geri dönüşü gibi gözüken post-modern dediğimiz bir dalganın yükselmesi ve modern ideolojilerin zayıflaması ve tutunmalarını giderek güçleştiren yepyeni olgu ve koşulların ortaya çıkışı ve bu sürecin otuz yıldır pekişerek devam ediyor olması; ne ölçüde yeni bir çağa girildiğini gösteriyor ise, 60-70 lerin gençlik hareketini de modern zihniyet ve 'ruh'un son atılımı,'elan vital'i olarak ele almamızı gerektirir. En karşıt olanları bile modern düşünüşün tükendiğini, bittiğini iddia edemiyor ama ortada da biten, tükenen bir şeyler var. O halde 60-70lerdeki en radikal noktasının prizmasında modernliğin önümüzdeki onyıllarda kendini yenileyebilme imkanları üzerinde düşünebiliriz. Bakalım üç güne bunun ne kadarını sığdırabiliriz?

Ders ücreti: 150YTL

Seminer Saatleri: Cuma 18:00 – 21:00; diğer günler 09:00-12:00

 

31 Temmuz - 2 Ağustos
Sanat ve İdeoloji: Politik sanat

Zerrin İren Boynudelik / Kamil Fırat

En erken dönemlerden bu güne sanatta açık ya da üstü örtük politik vurgular nasıl şekillenmiştir. Konu, sanat tarihinde ve çağdaş sanatta, dünyada ve Türkiye’de iz bırakan örnekler üzerinden tartışılacaktır.
Başlangıç için kaynak:

Okuma listesi:
-Peter Burke, Tarihin Görgü Tanıkları, Kitap Yayınevi

-Toby Clark, Sanat ve Propaganda: Kitle Kültürü Çağında Politik İmge, Ayrıntı Yayınları.

Seminer ücreti: 150YTL

Seminer Saatleri: Cuma 18:00 – 21:00; diğer günler: 09:00 -12:00

 

7 - 9 Ağustos
Osmanlı’dan Bugüne Türkiye’de Gençlik Hareketleri

Fahri Aral

Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinden günümüze öğrenci hareketleri üzerinden toplumsal dönüşüm ve değişim okumaları.
Suhte Ayaklanmalarından Günümüze Türkiye’de Gençlik Hareketleri

Osmanlı Dönemi
Osmanlı Devleti’nde ilk kez medrese öğrencileri (suhte) arasında başlayan ayaklanmalar, Sultan Abdülmecid’i tahttan indirmek amacıyla girişilen Kuleli Vakası, Sultan Abdülaziz’i tahttan indirmek için girişilen Talebe-i Ulum ayaklanması, İkinci Meşrutiyet Döneminde Öğrenci Hareketleri, Mütareke Dönemi Öğrenci Eylemleri, Darülfünun Grevi

Cumhuriyet Dönemi 1923-1960
MTTB’nin kuruluş ve örgütlenmesi, “Rejimin Bekçisi Gençlik” yetiştirme çabaları, Razgrad Bulgar Mezarlığı olayları, Wagon-Li Olayı, Milliyetçi bir gençliğe doğru, Hatay sorunu ve Hatay mitingleri
Solcu gençliğin gizli örgütlenmeleri, Tek Parti Döneminde gençlik, Irkçılık ve Turancılık, Tan Gazetesi’nin yakılması, Sosyalist gençlik örgütlenmesine doğru, İleri Gençlik Birliği, TMTF’nin kuruluşu, Çok Partili Dönem ve gençlik, Nazım Hikmet’e af kampanyaları ve Çiçek Palas Olayları, DP iktidarında üniversitelerde gençlik örgütlenmesi

1960-1980
28-29 Nisan 1960 olayları, 555 K Olayları, 27 Mayıs ve DP iktidarının sonu, Ordu-Gençlik Elele,“Devrimleri kollayan gençlik”, Yoğunlaşan siyasallaşma ve gençlikte yol ayrımı, TİP’in kurulması ve sosyalist gençlik, DP’lilerin affına karşı gençlik eylemleri, FKF’nin kuruluşu ve örgütlenmesi, Anti-emperyalist bilinç gelişiyor, 68 Türkiye’de ve Dünya’da, Üniversitelerin işgali, sıcak yaz başlıyor, “Demokratik Üniversite”, 6. Filo’ya karşı protesto eylemleri büyüyor, Üniversitelerde sosyalist gençler ve örgütlenme, Üniversitelerde silahlı çatışmalar başlıyor, Sola karşı örgütlenen faşist hareket ve komando kampları, Mustafa Kemal Yürüyüşü, ODTÜ’de ABD elçisi Komer’in arabasının yakılması, 6. Filo yeniden İstanbul’da , Kanlı Pazar, Sosyalist gençlik arasında ayrışmalar, İstanbul Üniversitesi’nin yeniden işgali, FKF adını değiştirerek Dev-Genç oluyor, Dev-Genç köylü hareketlerine, üreticilere destek veriyor, Bölünmeler artıyor, Saldırılar, şiddet ve ölümler, Sosyalist gençlikle işçi sınfı ortak mücadelede birleşiyor, Grevlere, işgallere gençlik desteği, 15-16 Haziran büyük işçi direnişi ve gençlik, Politik mücadele ve sosyalist gençlik arasında silahlı örgütlenme, 12 Mart Darbesi, THKO,THKP-C, TİKKO örgütlenmeleri ve gençlik hareketi, 12 Mart sonrası gençlik hareketleri ve örgütlenme, AYÖD, İYÖD ve benzeri gençlik örgütlenmeleri, Hızlı siyasallaşma ve partileşme, Üniversitelerde zorlanan örgütlenme, Faşist saldırılar ve siyasal cinayetler, MHP ve Ülkü Ocakları, 1 Mayıs, DİSK, sendikalar ve gençlik hareketleri, örgütler, 12 Eylül Askeri Darbesi.

Seminer ücreti: 150YTL

Seminer Saatleri: Cuma18:00 – 21:00; diğer günler 09:00- 12:00

 

17 - 23 Ağustos
Atölye: Hiç Bilmeyenler İçin Osmanlıca’ya Başlangıç

Yücel Demirel

(Hüseyin Rahmi, Reşat Nuri, Yakup Kadri, Refik Halit ve 100 yıl öncenin gazete ve dergileri okunacaktır)

Programa katılan ve Osmanlıca’yı okumaya başlayan öğrenciler ile Adatepe Mezarlığında envanter çalışması yapılacak, bu kapsamda mezar taşları okunacaktır. Çalışmanın yayına dönüştürülmesi planlanmaktadır.

Ders ücreti: 350YTL

Ders Saatleri: Her gün 09:00 – 12:00

 

22 Ağustos
Taşa Kazınan Kimlik: Osmanlı'larda ölüm kültü ve mezar taşları
Tarkan Okçuoğlu

Adatepe mezarlığı envanter çalışması kapsamında 1 günlük atölye çalışması.
Hiç Bilmeyenler için Osmanlıca’ya Başlangıç kursuna katılanlara Sanat Tarihçisi Okçuoğlu Osmanlı kültüründe ölüm, mezar ve mezar taşlarına ilişkin bir günlük bir sunum yapacaktır. Bu atölye kursa katılmamış olanlara da açıktır.

Atölye ücreti: 50YTL

Atölye Saatleri: 09:00 – 16:00

 

24 - 30 Ağustos
Seramik Atölyesi
Kadir Demir

Uygulamalı seramik yapımı ve geleneksel pişirme.

Atölye ücreti: 350YTL

Atölye Saatleri:  Hergün 09:00 – 14:00

 

28 - 30 Ağustos
Osmanlı minyatür okumaları
Banu Mahir

“Osmanlı minyatürünün tarihsel süreç içinde şekillenişi, minyatürlü eserlerin türleri, ikonografyası ve bu incelikli sanata yön veren önemli sanatçılar aracılığı ile Osmanlı hanedanlığının yedi yüzyılı aşan ihtişamlı hayatının yazma yapraklarına akıtılan yüzü….”

Kaynak: Banu Mahir, Osmanlı Minyatür Sanatı, Kabalcı, 2005, İstanbul

Ders ücreti: 150YTL


Ders saatleri:Cuma 18:00 – 21:00; diğer günler: 09:00 - 12:00

 

4 - 5 Eylül
ÖNERMELER I / Atölye Çalışması
Değişen Dünya Düzeninde Sanatın İçeriği Ne Olacak?
Ferhat Özgür / Serhan Ada (İstanbul Bilgi Üniversitesi) / Zerrin İren B. (YTÜ) / Feyyaz Yaman (Karşı Sanat) / Kamil Fırat (MSÜ)

Bu toplantı dışarıdan katılıma açıktır. Katılımcıların tartışmaya katkıları her oturumun sonunda beklenmektedir.

Katılım Ücretsizdir

 

11 - 13 Eylül
Suç ve Edebiyat
Ahmet Ümit

Birbirine karşıtmış gibi duran iki olgu. Ama tuhaf bir şekilde suç ile edebiyatın ortak özellikleri var. İkisini de belirleyen kültür. Her iki olgu da tarih, gelenekler, sosyo-ekonomik yapı, sosyal psikoloji, politik sistem, ideolojiler, din ve sanattan etkileniyor. İkisi de belirsizliğin üzerinde yükseliyor. Hangi metin iyi edebiyattır, hangi fiil suçtur, zamana göre değişiyor. İkisinin de merkezinde insan var; Kendini, çevresini, yaşamını değiştirmeye çalışan insan. Bu nedenle çoğu psikolog, insanı anlamak için sık sık suça ya da edebi metinlere bakmak gereği hissediyor. Biz o kadar iddialı değiliz, suçla, edebiyatı karşılaştırarak üç günlük hoş bir sohbet etmek istiyoruz sadece.

Kaynaklar:
-Hoş Cinayet / Ernest Mandel
-Güzel Sanatların Bir Dalı olarak Cinayet/ Thomas De Quincey
-Suç ve Ceza Karamazov Kardeşler / Dostoyevski
-Seçme Öyküler / Edgar Allan Poe
-Juliette / Marquis De Sade

Seminer ücreti: 150YTL

Seminer Saatleri: Cuma 18:00 – 21:00; diğer günler 09:00- 12:00

 

25 - 27 Eylül
Antik Kentlerde Tarihsel Gelişim ve Günlük Yaşam: Assos örneği

Zeynep Kuban

Ders ücreti: 250 YTL

Seminer Saatleri: Cuma 18:00 – 21:00; Cumartesi 09:00- yola çıkış. Assos’a yolculuk minibüs ile yapılacak. Pazar 09:00 ders. Taşıma ücreti ders ücretine dahildir.